Нестандартныя дзеясловы

Частотны слоўнік дазваляе найбольш рацыянальным чынам павывучваць нестандартныя дзеясловы англійскай мовы. Пагадзіцеся, даволі разумна пачынаць з тых дзеясловаў, якія ўжываюцца найчасцей.

Групаванне па тыпах можа паспрыяць запамінанню.
Увага: пакуль што гэта не поўны спіс нестандартных дзеясловаў.

Праверыць веды       Фразавыя дзеясловы


Infinitive

V1
Першая форма дзеяслова
Past Simple

V2
Другая форма дзеяслова

толькі просты прошлы час,
і толькі ў сцвярджэннях
Past Participle

V3
Трэцяя форма дзеяслова

дзеепрыметнік прошлага часу, залежны стан, часы Perfect
Пераклад Тып
---
Месца*
be [bi:] was [wɔz]
were [wз:]
been [bi:n] быць, знаходзіцца ABC
2
have [hæv] had [hæd] had [hæd] мець, быць абавязаным ABB
8
do [du] did [dɪd] done [dʌn] рабіць ABC
18
say [seɪ] said [sed] said [sed] казаць ABB
19
go [gou] went [went] gone [gɔn] ісці, ехаць ABC
35
get [get] got [gɔt] got [gɔt]
ам. gotten
атрымліваць, набываць, дабірацца, станавіцца; разумець ABB
39
make [meɪk] made [meid] made [meid] рабіць, вырабляць ABB
45
know [nou] knew [nju:] known [noun] ведаць ABC
47
think [θɪŋk] thought [θɔ:t] thought [θɔ:t] думаць, меркаваць ABB
56
take [teik] took [tuk] taken [‘teik(ə)n] браць ABC
63
see [si:] saw [sɔ:] seen [si:n] бачыць ABC
67
come [kʌm] came [keim] come [kʌm] прыходзіць, прыязджаць ABA
70
find [faɪnd] found [faund] found [faund] знаходзіць, знайсці, адшукваць ABB
95
give [giv] gave [geiv] given [givn] даваць ABC
98
tell [tel] told [tould] told [tould] расказваць (апавядаць) ABB
103
feel [fiːl] felt [felt] felt [felt] адчуваць (пачувацца) ABB
134
become [bi:kʌm] became [bi:keim] become [bi:kʌm] станавіцца, рабіцца ABA
139
leave [liːv] left [left] left [left] пакідаць ABB
150
put [put] put [put] put [put] класці AAA
151
mean [miːn] meant [ment] meant [ment] значыць, азначаць, мець намер (мецца, збірацца), мець на ўвазе ABB
154
keep [kiːp] kept [kept] kept [kept] трымаць, захоўваць, працягваць ABB
156
let [let] let [let] let [let] дазваляць AAA
159
begin [bɪ'gɪn] began [bi'gæn] begun [bi'gʌn] пачынаць (распачынаць), пачынацца, брацца ABC
164
show [ʃəʊ] showed [ʃəud] shown [ʃəun] паказваць ABC
177
hear [hiə] heard [hз:d] heard [hз:d] чуць, слухаць ABB
195
run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] бегчы ABA
202
hold [hould] held [held] held [held] трымаць, валодаць, праводзіць ABB
214
bring [briŋ] brought [brɔ:t] brought [brɔ:t] прыносіць, прывозіць ABB
216
write [rait] wrote [rout] written [‘ritn] пісаць ABC
229
sit [sit] sat [sæt] sat [sæt] сядзець, засядаць ABB
269
stand [stænd] stood [stu:d] stood [stu:d] стаяць, ставіць ABB
282
lose [lu:z] lost [lɔst] lost [lɔst] траціць (губляць), страчваць, збаёдаць, прайграваць ABB
284
pay [peɪ] paid [peid] paid [peid] плаціць ABB
287
meet [mi:t] met [met] met [met] сустракаць, сустракацца, знаёміцца ABB
289
set [set] set [set] set [set] ставіць, наладжваць AAA
295
learn [lз:n] learnt [lз:nt]
ам. learned
learnt [lз:nt]
ам. learned
вучыць, вучыцца (навучацца), вывучаць ABB
305
lead [li:d] led [led] led [led] весці, кіраваць, узначальваць ABB
319
understand [ʌndə’stænd] understood [ʌndə’stud] understood [ʌndə’stud] разумець, спасцігаць, уцяміць (укеміць) ABB
321
speak [spi:k] spoke [spouk] spoken [‘spouk(e)n] гаварыць, размаўляць ABC
336
read [ri:d] read [red] read [red] чытаць ABB
338
spend [spend] spent [spent] spent [spent] траціць, выдаткоўваць, праводзіць (час) ABB
343
grow [grəʊ] grew [gru:] grown [groun] расці, павялічвацца, расціць ABC
354
win [win] won [wʌn] won [wʌn] перамагаць, выйграць ABB
362
buy [bai] bought [bɔ:t] bought [bɔ:t] купляць ABB
398
send [send] sent [sent] sent [sent] адпраўляць, пасылаць ABB
405
build [bild] built [bilt] built [bilt] будаваць ABB
409
fall [fɔːl] fell [fel] fallen ['fɔ:lən] падаць ABC
411
cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] рэзаць AAA
415
sell [sel] sold [sould] sold [sould] прадаваць, прадавацца ABB
444
drive [draɪv] drove [drouv] driven ['drivn] кіраваць (машынай) ABC
491
break [breɪk] broke [brouk] broken ['brouk(e)n] ламаць, ламацца ABC
495
wear [wɛə] wore [wɔ:] worn [wɔ:n] насіць ABC
519
hit [hit] hit [hit] hit [hit] біць, удараць, пападаць AAA
536
eat [iːt] ate [eɪt] eaten ['i:tn] есці, харчавацца ABC
544
teach [ti:tʃ] taught [tɔ:t] taught [tɔ:t] навучаць, выкладаць ABB
546
catch [kætʃ] caught [kɔ:t] caught [kɔ:t] лавіць, злавіць ABB
587
draw [drɔː] drew [dru:] drawn [drɔ:n] маляваць, чарціць ABC
593
choose [ʧuːz] chose [tʃəuz] chosen [tʃəuz(ə)n] выбіраць ABC
601
seek [siːk] sought [sɔ:t] sought [sɔ:t] шукаць, адшукваць, імкнуцца, старацца ABB
668
deal [diːl] dealt [delt] dealt [delt] мець справу, чыніць угоду (заключаць здзелку) ABB
675
fight [fait] fought [fɔ:t] fought [fɔ:t] змагацца, біцца ABB
677
throw [θrəʊ] threw [θru:] thrown [θrəun] кідаць ABC
678
rise [raɪz] rose [rouz] risen ['rizn] падымацца, узыходзіць (узнімацца, уздымацца, усходзіць), павышацца, узрастаць ABC
728
shoot [ʃuːt] shot [ʃɒt] shot [ʃɒt] страляць ABB
733
lie [laɪ] lay [lei]
(lied — хлусіць)
lain [lein]
(lied — хлусіць)
ляжаць ABC
752
lay [lei] laid [leid] laid [leid] класці ABB
805
hang [hæŋ] hung [hʌŋ]

hanged
караць смерцю праз павешанне
hung [hʌŋ]

hanged
караць смерцю праз павешанне
вешаць, вісець ABB
870
forget
[fəˈget]
forgot [fə'gɔt] forgotten [fə'gɔt(ə)n] забываць ABC
875
shake [ʃeɪk] shook [ʃuk] shaken ['ʃeik(ə)n] трэсці, трэсціся, паціскаць (руку) ABC
945
fly [flaɪ] flew [flu:] flown [floun] ляцець, лятаць, лётаць ABC
946
sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] пець, спяваць ABC
1016
beat [biːt] beat [bi:t] beaten ['bi:tn] біць, біцца, стукаць AAB
1040
cost [cɔst] cost [cɔst] cost [cɔst] каштаваць (мець цану) AAA
1121
hurt [hз:t] hurt [hз:t] hurt [hз:t] прычыняць боль, выцяць, балець AAA
1143
strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk] біць, стукацца, баставаць ABB
1148
sleep [sliːp] slept [slept] slept [slept] спаць ABB
1176
stick [stik] stuck [stʌk] stuck [stʌk] утыкаць (уваткнуць) ABB
1213
drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] піць ABC
1238
hide [haɪd] hid [hɪd] hidden [‘hɪdn] хаваць, хавацца ABC
1261
ride [raɪd] rode [roud] ridden [‘rɪdn] ехаць (конна = на кані, на ровары, на машыне) ABC
1290
feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] карміць, карміцца ABB
1324
fit [fɪt] fit [fɪt] fit [fɪt] адпавядаць, супадаць, падыходзіць, прыстасоўваць, падганяць AAA
1356
spread [spred] spread [spred] spread [spred] распаўсюджваць, размазваць, раскід(в)аць, пакрываць, разбегчыся AAA
1378
blow [bləʊ] blew [blu:] blown [bloun] дзьмуць, дзьмухнуць ABC
1421
burn [bз:n] burnt [bз:nt]
ам. burned
burnt [bз:nt]
ам. burned
гарэць (пячы), паліць, спальваць, абпальваць ABB
1429
lean [li:n] leant [lent]
ам. leaned
leant [lent]
ам. leaned
прыхіляцца ABB
1530
shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] зачыняць, перакрываць AAA
1550
bear [bɛə] bore [bɔ:] born [bɔ:n]
borne
насіць (несці), нараджаць ABC
1628
wake [weɪk] woke [wouk] woken ['wouk(e)n] прачынацца, будзіць ABC
1778
steal [stiːl] stole [stoul] stolen ['stəulən] красці ABC
1798
cast [ka:st] cast [ka:st] cast [ka:st] кідаць, адліваць AAA
2052
slide [slaɪd] slid [slid] slid [slid] слізгаць ABB
2193
bend [bend] bent [bent] bent [bent] гнуць, згінаць, згінацца (згібацца) ABB
2213
tear [tɛə] tore [tɔ:] torn [tɔ:n] (і)рвацца, (і)рваць, раздзіраць, разрываць, драць, дзерці ABC
2248
ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] званіць ABC
2397
smell [smel] smelt [smelt]
ам. smelled
smelt [smelt]
ам. smelled
пахнуць (смярдзець), (па)нюхаць, адчуваць (чуць) пах ABB
2412
light [lait] lit [lit]
lighted
lit [lit]
lighted
асвятляць, асвятляцца, запальваць, запальвацца ABB
2417
swing [swɪŋ] swung [swʌŋ] swung [swʌŋ] калыхаць, гайдаць ABB
2477
dig [dɪg] dug [dʌg] dug [dʌg] капаць (ускопваць), капацца, рыць ABB
2484
bind [baind] bound [baund] bound [baund] звязваць, прывязваць ABB
2519
quit [kwit] quit [kwit] quit [kwit] спыняць, кідаць (работу) AAA
2546
mistake
[mɪsˈteɪk]
mistook [mis'tuk] mistaken [mis'teik(e)n] памыляцца ABC
2581
dream [driːm] dreamt [dremt]
ам. dreamed
dreamt [dremt]
ам. dreamed
марыць, сніць (бачыць у сне) ABB
2616
sweep [swi:p] swept [swept] swept [swept] месці, змятаць, падмятаць, імчацца ABB
2663
spin [spɪn] spun [spʌn] spun [spʌn] круціць, круціцца, прасці ABB
2666
wind [waınd]
не блытаць з [wınd] — вецер
wound [waund] wound [waund] віцца ABB
2686
bet [bet] bet [bet] bet [bet] ісці ў заклад, спрачацца, рабіць стаўку AAA
2722
freeze [friːz] froze [frouz] frozen ['frouzn] замярзаць, замарожваць ABC
2831
sink [sɪŋk] sank [sæŋk] sunk [sʌŋk] тануць ABC
2834
swim [swɪm] swam [swem] swum [swʌm] плаваць, плысці ABC
2871
split [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] расколваць, расколвацца, трэскацца, пасварыць AAA
2933
flee [fliː] fled [fled] fled [fled] бегчы, уцякаць, ратавацца ўцёкамі ABB
2965
rid [rɪd] rid [rɪd] rid [rɪd] вызваляць, пазбаўляць AAA
3066
bite [baɪt] bit [bit] bitten ['bitn] кусаць ABC
3179
swear [swɛə] swore [swɔ:] sworn [swɔ:n] клясціся, прысягаць, лаяцца (лаяць), брыдкасловіць ABC
3357
shine [ʃaɪn] shone [ʃoʊn]
shined
shone [ʃoʊn]
shined
ззяць, свяціць, паліраваць ABB
3415
upset
[ʌpˈset]
upset [ʌpˈset] upset [ʌpˈset] псаваць настрой, засмучаць AAA
3417
lend [lend] lent [lent] lent [lent] пазычаць ABB
3583
burst [bɜːst] burst [bз:st] burst [bз:st] узрывацца, выбухаць AAA
3594
speed [spiːd] sped [sped]
speeded
sped [sped]
speeded
спяшацца, паскараць ABB
3600
forgive
[fəˈgɪv]
forgave [fo'geiv] forgiven [fo'givn] дараваць ABC
3629
leap [liːp] leapt [lept]
leaped
leapt [lept]
leaped
скакаць, пераскакваць ABB
3655
spill [spɪl] spilt [spɪlt]
ам. spilled
spilt [spɪlt]
ам. spilled
разліваць, разлівацца, рассыпаць, рассыпацца ABB
3705
spring [sprɪŋ] sprang [spræŋ] sprung [sprʌŋ] скакаць (скокнуць, скочыць), ускакваць, ускочыць, вырастаць ABC
4089
thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] штурхаць AAA
4180
spell [spel] spelt [spelt]
ам. spelled
spelt [spelt]
ам. spelled
пісаць або вымаўляць словы па літарах ABB
4344
shrink [ʃrɪŋk] shrank [ʃræŋk] shrunk [ʃrʌŋk] скарачаць ABC
4526
cling [klɪŋ] clung [klʌŋ] clung [klʌŋ] чапляцца, прыліпаць ABB
4656
forbid
[fəˈbɪd]
forbade [fəˈbeɪd] forbidden [fəˈbɪd(ə)n] забараняць ABC
4750
broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] broadcast [ˈbrɔːdkɑːst]
ам. broadcasted
broadcast [ˈbrɔːdkɑːst]
ам. broadcasted
перадаваць у эфір, вяшчаць AAA
4853
swell [swel] swelled [sweld] swollen ['swoul(e)n] набухаць ABC
4923
spit [spɪt] spat [spæt] spat [spæt] пляваць, плявацца, імжыць (пра дождж) ABB
4984
kneel [niːl] knelt [nelt]
kneeled
knelt [nelt]
kneeled
станавіцца на калені, стаяць на каленях ABB
4986
awake
[əˈweɪk]
awoke [ə'wəuk] awoken [ə'wəukən] будзіць, прачынацца, абуджацца ABC
5580
knit [nɪt] knit [nɪt] knit [nɪt] вязаць AAA
6709
spoil [spoɪl] spoilt [spoɪlt]
ам. spoiled
spoilt [spoɪlt]
ам. spoiled
псаваць ABB
9580
stride [straɪd] strode [stroʊd] stridden [strɪdn] шагаць (вялікімі крокамі), крочыць ABC
10022
sting [stɪŋ] stung [stʌŋ] stung [stʌŋ] джаліць, кусаць, калоць ABB
10305
creep [kriːp] crept [krept] crept [krept] поўзаць, паўзці, красціся ABB
10524
weep [wi:p] wept [wept] wept [wept] плакаць, рыдаць ABB
13454
strive [straɪv] strove [strəuv] striven [‘strɪvn] старацца ABC
14000
shave [ʃeɪv] shaved [ʃeɪvd] shaved
shaven [ʃeɪvən] (прыметнік)
галіць, галіцца ABC
14402
grind [graɪnd] ground [graʊnd] ground [graʊnd] малоць, расціраць, тачыць ABB
14758
fling [flɪŋ] flung [flʌŋ] flung [flʌŋ] кідаць, шпурляць ABB
17343
bleed [bli:d] bled [bled] bled [bled] кроватачыць, сплываць крывёй ABB
18900
sew [soʊ] sewed [soud] sewn [soun]
або sewed [soud]
шыць ABC
19123
stink [stɪŋk] stank [stæŋk] stunk [stʌŋk] смярдзець ABC
19191

* Месца паводле ўжывальнасці (сярод усіх слоў мовы).

skarnik.by  ✏ паштовая скрынка: lit.serge2@gmail.com